Algemene voorwaarden

Lees Onze Servicevoorwaarden Alstublieft Zorgvuldig Door, Voordat U Gebruikmaakt Van Onze Website of Diensten

1. Klant

Met de klant bedoelen we de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht verleent aan Contentum B.V. voor het uitvoeren van (een) vertaal- of schrijfopdracht(en).

2. Prijsopgave en aangaan van de opdracht

2.1 Aanbiedingen die prijsopgaven en/of leveringstermijnen bevatten zijn, zo lang Contentum B.V. nog niet de kans heeft gekregen tot beoordeling van de inhoud van de volledig te vertalen, te redigeren of te schrijven tekst van de klant, vrijblijvend en kunnen op ieder moment worden herroepen of aangepast.

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan middels een geschreven of mondelinge aanvaarding van het aanbod van Contentum B.V. door de klant, of door een schriftelijke bevestiging van Contentum B.V. van een opdracht die door de klant is verstrekt. Een e-mail geldt ook als schriftelijke bevestiging.

2.3 Ook al streeft Contentum B.V. ernaar om de klant een geschreven bevestiging van de verleende opdracht te sturen, toch is dat geen voorwaarde voor het aangaan van de opdracht.

2.4 Tenzij de klant, bij het geven van een opdracht, uitdrukkelijk heeft vermeld dat hij heeft gehandeld op aanwijzing van, in de naam van, en/of op rekening van een derde partij, en ervoor heeft gezorgd dat de naam en adresgegevens van deze derde partij zijn verstrekt, geldt voor Contentum B.V. de partij die de opdracht heeft verleend aan Contentum B.V. als klant.

2.5 Contentum B.V. is gemachtigd om aanvullende zekerheid te vereisen als er redelijke twijfels bestaan of de klant in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

3. Leveringstermijn en leveringsmoment

3.1 Contentum B.V. houdt zich aan de overeengekomen leveringstermijn, tenzij er sprake is van overmacht. Contentum B.V. informeert de klant zo spoedig mogelijk als duidelijk wordt dat een tijdige levering niet mogelijk is vanwege buitengewone omstandigheden.

3.2 Levering vindt plaats op het moment dat de opdracht wordt verzonden door Contentum B.V. via e-mail, gewone post of per koerier.

3.3 De klant doet alles wat redelijkerwijs in zijn macht ligt om ervoor te zorgen dat de opdracht tijdig kan worden geleverd door Contentum B.V.

4. Aanpassing, goedkeuring of annulering van een opdracht

4.1 Als de klant, na afronding van de opdracht, veranderingen of aanpassingen doet, die niet van geringe aard zijn, hetwelk wordt bepaald door Contentum B.V., dan behoudt Contentum B.V. zich het recht voor om de levertijd(en) en/of het honorarium aan te passen, of de voorgestelde veranderingen te weigeren.

4.2 Alle veranderingen betreffende de overeengekomen voorwaarden van de opdracht na het aangaan van de overeenkomst gelden pas als van toepassing zijnde na schriftelijke overeenkomst en bevestiging van Contentum B.V.

4.3 De klant heeft zeven kalenderdagen de tijd om te controleren of de content voldoet aan zijn vereisten. Als deze periode is verlopen, wordt de content die is geleverd door de schrijvers en/of vertalers gezien als goedgekeurd door de klant. Deze voorwaarde is onherroepelijk.

4.4 Als de opdracht wordt geannuleerd, is de klant het volledige honorarium verschuldigd, tenzij Contentum B.V. aangeeft dat er een korting kan worden verstrekt. De omvang van de korting wordt bepaald door Contentum B.V. en is deels afhankelijk van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Contentum B.V. levert het reeds geproduceerde werk aan de klant.

4.5 Het is strikt verboden voor de klant om op wat voor manier dan ook te proberen de contactinformatie van de schrijvers en vertalers te achterhalen om contact met hen op te nemen buiten het Yuqo.com platform om. Als Contentum B.V. erachter komt dat de klant heeft geprobeerd om deze informatie te achterhalen, dan is Contentum B.V. gemachtigd om het account van de klant op te heffen.

5. Uitvoering van opdrachten en vertrouwelijkheid

5.1 Contentum B.V. voert de vertaal- en schrijfopdrachten uit naar zijn beste kunnen en mogelijkheden.

5.2 Contentum B.V. heeft het recht om, voor de uitvoering van opdrachten, gebruik te maken van derden, namelijk onafhankelijk opererende en gekwalificeerde vertalers en schrijvers.

5.3 Met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk ten aanzien van de opdracht die wordt verlangd van Contentum B.V., verstrekt de klant de noodzakelijke informatie over de te schrijven/ vertalen tekst, inclusief specifieke terminologie.

5.4 Contentum B.V. behandelt alle informatie die door de klant wordt verstrekt als strikt vertrouwelijk. Contentum B.V. brengt de betrokken vertalers en schrijvers op de hoogte van hun plicht om de aan hen overhandigde informatie als strikt vertrouwelijk te behandelen. Contentum B.V. is niet verantwoordelijk voor een onvoorziene vertrouwensbreuk door derden.

6. Honorarium, betalingen en incassokosten

6.1 Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de vertaalde of geschreven tekst (doeltekst) te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde standaardtarief per woord, tenzij Contentum B.V. een ander tarief overeenkomt met de klant. De standaardtarieven worden vermeld op www.yuqo.com.

6.2 Naast het standaardtarief rekent Contentum B.V. een toeslag als de brontekst die moet worden vertaald extra bewerkelijk is, of specialistisch van aard, of als de vertaling met spoed moet worden geleverd. De hierboven genoemde lijst is geenszins volledig.

6.3 Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.4 Het op de factuur vermelde bedrag moet worden overgemaakt naar de rekening van Contentum B.V., uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum. In het geval van een verlate betaling, wordt de klant onmiddellijk in gebreke gesteld, zonder verdere melding daarvan. Als de klant in gebreke blijft, moet de klant de wettelijk verschuldigde handelsrente vergoeden, evenals alle andere incassokosten, waaronder administratiekosten van Contentum B.V. die kunnen oplopen tot €50, evenals de administratie-/ commissiekosten van het incassobureau dat wordt ingeschakeld door Contentum B.V., met een minimum van 15% van het verschuldigde startbedrag.

6.5 Aan klanten wordt de mogelijkheid geboden om krediet aan te kopen voordat de opdracht wordt verstrekt. Dat kan worden aangewend om andere producten te bestellen. De klant accepteert dat eenmaal aangeschafte kredieten, niet kunnen worden omgewisseld voor geld en dat er geen kredieten worden teruggestort.

7. Klachten en geschillen

7.1 Klachten over de geleverde vertalingen worden zo snel mogelijk gemeld aan Contentum B.V., uiterlijk tien werkdagen na de levering, schriftelijk en voorzien van steekhoudende argumenten. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Als klachten niet worden ingediend binnen de daarvoor vastgestelde periode, zoals genoemd in artikel 7.1, wordt verondersteld dat de klant de geleverde zaken volledig heeft geaccepteerd en worden klachten alleen behandeld als Contentum B.V. daartoe alsnog besluit.

7.3 In het geval van een klacht of geschil, geeft Contentum B.V. een formeel antwoord, voorzien van deskundig commentaar van de (relevante) externe vertaler(s) en/of schrijver(s).

7.4 Als Contentum B.V. vindt dat de klacht deels of geheel gegrond is, streeft Contentum B.V. ernaar om de kwestie adequaat op te lossen.

8. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

8.1 Contentum B.V. kan alleen verantwoordelijk worden gehouden door de klant voor schade die direct en aantoonbaar het gevolg is van tekortkomingen die zijn te wijten aan Contentum B.V. Contentum B.V. is niet verantwoordelijk voor alle andere soorten schade, zoals omzetverlies, verlies als gevolg van vertraging, indirecte schade en winstverlies. Contentum B.V. wijst elke vorm van aansprakelijkheid voor de vertaling van onduidelijke delen in de brontekst af.

8.2 De aansprakelijkheid van Contentum B.V. is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief btw dat is gerekend voor de betreffende opdracht, met een maximum van €5.000 in alle gevallen.

8.3 De klant draagt het risico van negatieve gevolgen, waaronder persoonlijk letsel of economische schade, van het gebruik van teksten die zijn vertaald en geschreven door Contentum B.V. Contentum B.V. streeft ernaar om vertalingen te leveren naar zijn beste kennis en mogelijkheden, maar kan omissies niet uitsluiten. De klant moet de juistheid van essentiële onderdelen van een vertaling die is aangeleverd door Contentum B.V. controleren, waaronder monetaire eenheden, cijfers, medische termen, enzovoort.

8.4 Contentum B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van documenten, informatie of gegevensdragers die door de klant zijn aangeleverd. Contentum B.V. aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van informatietechnologie, het internet en moderne middelen voor telecommunicatie of die het gevolg is van het transport of de overdracht van informatie (dragers).

8.5 De klant vrijwaart Contentum B.V. tegen claims van derden met betrekking tot vermeende eigendomsovertredingen, octrooien, auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten.

9. Ontbinding

9.1 Als de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, ook in het geval van faillissement, uitstelling van betaling of liquidatie van de onderneming van de klant, is Contentum B.V. gemachtigd om de huidige overeenkomst deels of in het geheel te ontbinden, of op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9.2 Als Contentum B.V. niet in staat is om aan de verplichtingen te voldoen als gevolg van buitengewone omstandigheden die buiten haar macht liggen, dan is Contentum B.V. gemachtigd om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Tot buitengewone omstandigheden worden in alle gevallen gerekend: brand, ongevallen, stakingen, rellen, oorlog, transportbeperkingen en overheidsmaatregelen.

10. Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Contentum B.V. het auteursrecht van de teksten die door de schrijvers en vertalers zijn geproduceerd.

11. Toepasselijke wetgeving

11.1 De wettelijke relatie tussen de klant en Contentum B.V. valt exclusief onder de Nederlandse wet. Alle geschillen zijn onderhevig aan de opinie van de bevoegde Nederlandse rechtbank. Als een klant Contentum B.V. wettelijk aansprakelijk stelt, dan moet dat altijd worden gedaan in Nederland.

12. Divers

12.1 Met Contentum B.V. bedoelen we de onderneming Contentum B.V., met een geregistreerd kantoor in Sint-Oedenrode, Nederland, en opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 68018924.

12.2 Een recente versie van deze algemene voorwaarden is op aanvraag beschikbaar en in te zien op www.yuqo.com.

12.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle wettelijke overeenkomsten tussen Contentum B.V. en de klant, en sluiten de voorwaarden van de klant uit, tenzij dat nadrukkelijk, voorafgaand aan de aanvraag, schriftelijk is bevestigd door Contentum B.V.

12.4 Contentum B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen zonder daarvan vooraf melding te doen.

12.5 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant in Eindhoven.